Agentuur, distributie en franchise

Deze rechtsvormen worden vaak in één adem genoemd, omdat dit verschillende manieren betreft om producten en diensten op de nationale of steeds meer internationale markt te brengen. Wanneer ondernemers op nationaal of internationaal niveau willen groeien dienen zij dan ook steeds af te wegen welke van deze vormen voor hen het meest geschikt is met inachtneming van de kansen en risico’s die ieder van deze vormen met zich meebrengt. uw advocaten kan ondernemers hierin begeleiden.

 

Agentuurovereenkomst

Een specialistisch onderdeel van het (internationale) contractenrecht waarop uw advocaten zich in het bijzonder heeft toegelegd is de agentuurovereenkomst. Dit rechtsgebied is mede als gevolg van het Europeesrechtelijk karakter en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie relatief complex. Over het nut en de noodzaak van deze regelgeving bestaat echter geen enkele discussie: de agentuurovereenkomst is een veel gebruikte manier om producten of diensten te vermarkten in vaak internationale verbanden.  

uw advocaten kan u begeleiden bij te voeren onderhandelingen en het opstellen van een (internationale) overeenkomst indien u voornemens bent om een handelsagentuur aan te gaan. 

Hoewel partijen in grote mate vrij zijn om afspraken te maken in een schriftelijke agentuurovereenkomst gebeurt dit in de praktijk echter vaak niet. Partijen zijn dan afhankelijk van de wet en rechtspraak.

In dit kader is een zeer belangrijk aspect dat partijen naar Europese en nationale regelgeving bij de beëindiging van agentuurovereenkomsten niet of slechts in beperkte mate van bepaalde regels kunnen afwijken. Het is daarom steeds van groot belang om de gevolgen van een beëindiging zoveel mogelijk voorafgaand daaraan in kaart te brengen om onduidelijkheid en lange en kostbare procedures te voorkomen. Hierbij kan uw advocaten u daadkrachtig bijstaan.

 

Distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst betreft een zakelijke samenwerking waarbij een leverancier producten verkoopt aan een distributeur die deze producten op zijn beurt tegen een marge doorverkoopt. Distributieovereenkomsten zijn niet in de wet geregeld. Hoewel er vaak veel te doen is over het specifieke karakter van dit soort samenwerkingen hebben partijen echter een grote vrijheid bij de invulling daarvan. 

Daarnaast geldt dat met name op het gebied van duurovereenkomsten – de distributieovereenkomst is een duurovereenkomst (d.w.z. een overeenkomst die voor langere bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegeven) – een grote hoeveelheid relevante jurisprudentie bestaat op met name het gebied van het beëindigen van dergelijke overeenkomsten. uw advocaten kan u adviseren bij vragen over zaken als de beëindiging van- of juist het opstellen van distributieovereenkomsten.

 

Franchiseovereenkomst

Iedereen kent wel de McDonalds en Burger King als misschien wel de beroemdste voorbeelden van een franchiseformule. In essentie komt het erop neer dat de franchisegever een concept bedenkt dat franchisenemers tegen betaling voor eigen rekening en risico mogen exploiteren.

Aan deze samenwerking liggen meer of minder gedetailleerde contractuele afspraken ten grondslag. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren de nodige gerechtelijke uitspraken gedaan op het gebied van franchiseovereenkomsten en bestaan er op nationaal niveau en internationaal niveau zogenaamde franchisecodes die voor de praktijk relevant kunnen zijn. uw advocaten kan u bijstaan bij het opstellen van- en geschillen over franchiseovereenkomsten. 

 

Persoonlijke advisering

Bij uw advocaten hechten wij er waarde aan om u persoonlijk voor te lichten. Daarnaast geldt dat iedere zaak anders is en dat in het recht weinig zaken zwart-wit zijn. Daarom hebben wij onze website bewust niet gevuld met grote hoeveelheden informatie. Wij gebruiken onze tijd liever om u tijdens een persoonlijk vrijblijvend (kosteloos) intakegesprek te informeren over uw rechtspositie en u een eerste advies te geven. Soms bent u door die informatie alleen al geholpen, zo niet, dan maken wij afspraken met elkaar voor de toekomst. Zit u ergens mee? Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Onderwerpen

Een aantal veel voorkomende onderwerpen in het kader van de agentuurovereenkomst worden hieronder weergegeven. Voor een deel hiervan is nadere informatie beschikbaar door te klikken op het onderwerp. 


Gerelateerde blogs

Recht op een goodwillvergoeding cq. klantenvergoeding bij beëindiging van een agentuurovereenkomst

Recht op een goodwillvergoeding cq. klantenvergoeding bij beëindiging van een agentuurovereenkomst

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft een handelsagent onder omstandigheden recht op een goodwillvergoeding; ook wel klantenvergoeding genoemd. Veel geschillen naar aanleiding van de beëindiging van een agentuurovereenkomst zien op de vraag of een handelsagent recht heeft op een klantenvergoeding en zo ja, hoe hoog die vergoeding dan moet zijn.

lees verder >>>

Vijf aandachtspunten bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst

Vijf aandachtspunten bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst

Een specialistisch onderdeel van het (internationale) contractenrecht is de agentuurovereenkomst. Dit rechtsgebied is mede als gevolg van haar grondslag in het Europese recht en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie vrij complex. Over het nut en de noodzaak van deze regelgeving bestaat echter geen enkele discussie: de agentuurovereenkomst is een veel gebruikte manier om producten of diensten te vermarkten in vaak internationale verbanden. 

lees verder >>>