Geschillen vennoten en aandeelhouders

Voor samenwerkingsverbanden tussen vennoten of maten en aandeelhouders geldt aparte wet- en regelgeving. Bovendien staat het partijen steeds vrij om keuzes te maken en hun afspraken vast te leggen in een vennootschapsovereenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst. Vaak worden er helaas echter geen of slechte contractuele afspraken gemaakt en bent u afhankelijk van mondelinge afspraken en / of de wet. 

uw advocaten kan u begeleiden bij te voeren onderhandelingen en het opstellen van een vennootschapsovereenkomst, maatschapsovereenkomst of aandeelhoudersovereenkomst indien u voornemens bent om een onderneming te beginnen of indien u afspraken binnen een bestaande onderneming duidelijk op papier wenst te zetten. De ervaring leert dat goede afspraken veel problemen kunnen voorkomen zeker in het geval wanneer er conflicten ontstaan binnen de onderneming. 

Hoewel partijen in grote mate vrij zijn om afspraken te maken in een schriftelijke overeenkomst gebeurt dit in de praktijk als gezegd echter vaak ook niet. Partijen zijn voor het vaststellen van hun rechten en verplichtingen dan afhankelijk van de wettelijke bepalingen en de rechtspraak. In dat kader bepalen wet en statuten dat partijen bijvoorbeeld bij de beëindiging van een aandeelhoudersovereenkomst niet of slechts in beperkte mate van bepaalde regels kunnen afwijken. Voor de maatschap en vennootschap geldt dat er in dat verband slechts zeer weinig wettelijk is bepaald, hetgeen vaak veel onzekerheid met zich meebrengt. Het is daarom steeds van belang om u bij geschillen bewust te zijn van alle wederzijdse rechten en plichten om onduidelijkheid of zelfs lange en kostbare procedures te voorkomen.  Mocht het echter toch tot een geschil komen, dan kan uw advocaten u daarin daadkrachtig bijstaan.

 

Persoonlijke advisering

Bij uw advocaten hechten wij er waarde aan om u persoonlijk voor te lichten. Daarnaast geldt dat iedere zaak anders is en in het recht weinig zaken zwart-wit zijn. Daarom hebben wij onze website bewust niet gevuld met grote hoeveelheden informatie. Wij gebruiken onze tijd liever om u tijdens een persoonlijk vrijblijvend (kosteloos) intakegesprek te informeren over uw rechtspositie en u een eerste advies te geven. Soms bent u door die informatie alleen al geholpen, zo niet, dan maken wij afspraken met elkaar voor de toekomst. Zit u ergens mee? Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Onderwerpen

Een aantal veel voorkomende onderwerpen in het kader van de vennootschapsovereenkomst, maatschapsovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst worden hieronder weergegeven. Voor een deel hiervan is nadere informatie beschikbaar door te klikken op het onderwerp. 

 


Gerelateerde blogs

Opgelet vennoten en maten: goede afspraken blijven voorlopig essentieel

Opgelet vennoten en maten: goede afspraken blijven voorlopig essentieel

Een belangrijke, maar vaak onderbelichte en onderschatte ondernemingsvorm is de personenvennootschap. Hieronder vallen maatschappen, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).  In Nederland zijn er naar schatting ongeveer 231.000 bedrijven die van deze rechtsvorm gebruik maken. Deze zijn voornamelijk actief in het midden- en kleinbedrijf (MKB), in de dienstverlening en in de agrarische sector.

lees verder >>>

Vijf aandachtspunten bij geschillen binnen maatschap en vennootschap onder firma

Vijf aandachtspunten bij geschillen binnen maatschap en vennootschap onder firma

Helaas komt het vaak voor dat een in beginsel gezonde maatschap of vennootschap onder firma ernstige schade lijdt of zelfs noodgedwongen dient te worden gestaakt als gevolg van geschillen tussen de maten of vennoten. In veel gevallen is dit namelijk te voorkomen door het maken van goede contractuele afspraken voorafgaand aan het aangaan van een samenwerking. Indien deze afspraken afwezig zijn of onvoldoende duidelijkheid bieden, dan kunnen partijen uiteraard ook in onderling overleg alsnog tot afspraken komen. Een minnelijke regeling verdient binnen deze samenwerkingsverbanden ook sterk de voorkeur. In het belang van de continuïteit van de onderneming is het immers enkel in het uiterste geval aan te raden om over te gaan tot procederen.

lees verder >>>