Arbeidsrecht voor werkgevers

uw advocaten is onder andere gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staat zowel werkgevers en werknemers bij. uw advocaten kent dan ook beide kanten van de medaille. 

Op het gebied van het arbeidsrecht adviseert uw advocaten werkgevers bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement, personeelshandboek en sociaal plan. Ook ondersteunt uw advocaten werkgevers bij reorganisaties met het opstellen van een reorganisatieplan, het sociaal plan, de onderhandelingen met de vakbonden en adviesaanvraag bij de ondernemingsraad.  Daarbij werken wij doorgaans ook samen met de accountant van de onderneming voor de cijfermatige onderbouwing. Wij trachten de werkgever daarbij zo veel als mogelijk te ontlasten, zodat deze zich bezig kan houden met het ondernemen. 

Verder staat uw advocaten werkgevers bij omtrent de advisering met betrekking tot CAO’s en de beantwoording van de vraag of een werkgever onder de werkingssfeer van een CAO valt en/of deze daaraan gebonden is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn. 

Voorts staat uw advocaten ondernemingsraden bij en werkgevers bij geschillen met betrekking tot het advies- en instemmingsrecht op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Ook hier geldt dat uw advocaten ruime ervaring heeft met het bijstaan van zowel de ondernemingsraad, alsmede met het bijstaan van werkgevers in zaken met betrekking tot de ondernemingsraad. 

Verder staat uw advocaten werkgevers natuurlijk bij in individuelle geschillen met werknemers. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet beperkt daartoe, in het geval een werknemer disfunctioneert, in het geval u afscheid van personeel wenst te nemen wegens bedrijfseconomische redenen, in gevallen waarbij er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, wanneer uw medewerker ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of twee jaar lang arbeidsongeschikt is.  Daarnaast adviseren en procederen wij ook in het geval van een ontslag op staande voet. Ook staan wij u bij in het geval er sprake van een geschil met betrekking tot de re-integratie, loondoorbetaling of wanneer u een werknemer op non-actief wil stellen en nog veel meer.

Voorts adviseren wij u in het geval u uw onderneming wenst over te dragen hetgeen in de praktijk doorgaans leidt tot een overgang van onderneming. 

 

Persoonlijke advisering

Bij uw advocaten hechten wij er waarde aan om u persoonlijk voor te lichten. Daarnaast geldt dat iedere zaak anders is en in het recht weinig zaken zwart-wit zijn. Daarom hebben wij onze website bewust niet gevuld met grote hoeveelheden informatie. Wij gebruiken onze tijd liever om u tijdens een persoonlijk vrijblijvend (kosteloos) intakegesprek te informeren over uw rechtspositie en u een eerste advies te geven. Soms bent u door die informatie alleen al geholpen, zo niet, dan maken wij afspraken met elkaar voor de toekomst. Zit u ergens mee? Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Onderwerpen

Een aantal veel voorkomende onderwerpen in het arbeidsrecht worden hieronder weergegeven. Voor een deel hiervan is nadere informatie beschikbaar door te klikken op het onderwerp. 

 • de geldigheid van een concurrentie- en/of relatiebeding
 • het verbod op nevenwerkzaamheden
 • geschillen omtrent de toepasselijkheid van CAO’s
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid, verzuim
 • (eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden
 • geschillen omtrent arbeidsongeschiktheid (wel of niet ziek)?
 • aanzegging
 • begeleiding en advisering van de ondernemingsraad
 • ouderschapsverlof en zorgverlof
 • opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • billijke vergoeding
 • werkgeversaansprakelijkheid voor schade die de werknemer heeft opgelopen bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (arbeidsongeval)
 • aansprakelijkheid bedrijfsarts
 • de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden

Gerelateerde blogs

Slapend dienstverband

Slapend dienstverband

Een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is krijgt normaal gesproken geen salaris meer doorbetaald (behoudens het geval er een loonsanctie is opgelegd door het UWV). De werknemer heeft dan een zogenaamd “slapend dienstverband”. Hij krijgt geen loon meer doorbetaald en verricht daarnaast, omdat hij arbeidsongeschikt is, geen arbeid meer.

lees verder >>>

Ontslag in het geval van disfunctioneren

Ontslag in het geval van disfunctioneren

Als een werknemer disfunctioneert zal een werkgever doorgaans willen komen tot een beëindiging van het dienstverband. Maar kan een werkgever het dienstverband in een dergelijk geval zomaar beëindigen, en welke rechten en verplichtingen heeft een werknemer?

lees verder >>>

Is de werknemer arbeidsongeschikt of niet?

Is de werknemer arbeidsongeschikt of niet?

In de praktijk verschillen werkgever en werknemer veelvuldig van mening over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is of niet. De vraag is dan wie uiteindelijk beslist of (en op grond waarvan) een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is?

lees verder >>>

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Normaal gesproken moet een werkgever, wil hij een werknemer kunnen ontslaan, behalve ingeval de werknemer met een ontslag instemt, steeds langs het UWV of de kantonrechter om het voorgenomen ontslag preventief te laten toetsten. Indien er sprake is van een dringende reden kan de werkgever de arbeidsoverkomst per direct opzeggen zonder dat de rechter of het UWV daaraan te pas komen. Dit wordt in de praktijk ontslag op staande voet genoemd. Een ontslag op staande voet is echter slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk.

lees verder >>>

Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft ten aanzien van een aantal onderwerpen een advies- of soms zelfs een instemmingsrecht. Dit betreft belangrijke bevoegdheden waarmee de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit en daarmee het beleid binnen de onderneming. Hoe verloopt zo’n procedure op hoofdlijnen?

lees verder >>>