Arbeidsrecht voor werkgevers

Werkgevers vragen ons regelmatig om te helpen met adviseren en procederen. Wij hebben ervaring met zowel de werkgevers- als de werknemerszijde en kunnen kansen daarom goed inschatten. Wij adviseren bijvoorbeeld bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement, het personeelshandboek en het sociaal plan. Ook ondersteunen wij bij het opstellen van een reorganisatieplan, bij onderhandelingen met de vakbond of bij een adviesaanvraag van de ondernemingsraad. Om uw kansen te vergroten werken wij graag samen met uw bedrijfsaccountant. uw advocaten streeft ernaar u zo minimaal mogelijk te belasten. Zo houdt u de focus op uw dagelijkse werk.

Wij helpen werkgevers ook met advies over de cao. Bijvoorbeeld met vragen over de invloedssfeer van de cao, in welke mate de werkgever hieraan gebonden is, en wat de gevolgen van de cao kunnen zijn. Ook met kwesties die te maken hebben met de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan wij werkgevers terzijde. uw advocaten is ervaren in het bijstaan van zowel de ondernemingsraad als de werkgever in relatie tot de ondernemingsraad.

Ook bij individuele geschillen met werknemers staan wij u terzijde. Denk bijvoorbeeld aan kwesties rondom disfunctioneren, afscheid om bedrijfseconomische redenen, een verstoorde arbeidsrelatie, ernstig verwijtbaar handelen of ontslag volgend op twee jaar arbeidsongeschiktheid. Wij adviseren ook bij ontslag op staande voet, bij geschillen over re-integratie, loondoorbetaling, non-actiefstelling en meer. Wij krijgen ook regelmatig vragen over bedrijfsoverdracht. Ook daarmee zit u bij uw advocaten goed!

Arbeidsrecht voor werkgevers

Persoonlijke advies

Iedere zaak is uniek, en geen enkele zaak kent dezelfde afloop, weten wij uit ervaring. Daarvoor blijken wetgeving en rechtspraak vaak gewoonweg te complex. Daarom overspoelen wij u nooit met informatie. Veel liever kiezen wij voor praktisch advies in een kosteloos persoonlijk gesprek. Soms is dat afdoende, en kunt u op eigen kracht verder. Mooi! Zo niet, dan maken wij graag goede afspraken over hoe we verder gaan, inhoudelijk en kostentechnisch. Ook dat advies kost u niets.
Zit u ergens mee, maar weet u niet precies wat te doen? Aarzel dan niet en neem contact op.

Onderwerpen

Binnen het arbeidsrecht komen veel onderwerpen regelmatig terug. Over een aantal ervan kunt u hieronder meer lezen.

 • de geldigheid van een concurrentie- en/of relatiebeding
 • het verbod op nevenwerkzaamheden
 • geschillen omtrent de toepasselijkheid van CAO’s
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid, verzuim
 • (eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden
 • geschillen omtrent arbeidsongeschiktheid (wel of niet ziek)?
 • aanzegging
 • begeleiding en advisering van de ondernemingsraad
 • ouderschapsverlof en zorgverlof
 • opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • billijke vergoeding
 • werkgeversaansprakelijkheid voor schade die de werknemer heeft opgelopen bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (arbeidsongeval)
 • aansprakelijkheid bedrijfsarts
 • de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden

Gerelateerde blogs

Een beroep op de NOW-regeling of toch reorganiseren?

Een beroep op de NOW-regeling of toch reorganiseren?

Onlangs informeerden wij u middels ons blog over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Deze noodmaatregel is door de overheid in het leven geroepen om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen in de loonkosten. Op grond van de NOW-regeling zou 90% van de totale loonkosten vergoed worden, althans dit percentage werd breed uitgemeten in de media. Een kritische blik op de regeling leert ons echter dat verreweg de meeste ondernemingen niet aan deze tegemoetkoming van 90% komen. Dit roept de vraag op of het wel verstandig is om een beroep te doen op de NOW-regeling of dat er beter meteen kan worden gereorganiseerd, te meer gezien de overige kosten die doorlopen en gelet op de waarschijnlijke duur van de crisis. Dit laatste kan uiteindelijk bedrijfseconomisch gezien verstandiger blijken. In dit blog zullen wij hier nader op ingaan.

lees verder >>>

NOW: samengevat

NOW: samengevat

Kort en bondig: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud in kaart gebracht in een eenvoudig schema.

lees verder >>>

Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Met de komst van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is het niet langer mogelijk werktijdverkorting aan te vragen. Deze optie is per 17 maart ingetrokken. In dit blog gaan we nader in op deze nieuwe noodmaatregel en de overige arbeidsrechtelijke maatregelen.

lees verder >>>

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Het coronavirus is inmiddels overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om een verdere en snelle verspreiding tegen te gaan, hebben nu al vergaande gevolgen voor de economie. Maar wat als het coronavirus uzelf raakt. Wat zijn de mogelijkheden en hoe gaat u hier als werkgever mee om? De belangrijkste aandachtspunten hebben wij voor u op een rij gezet.

lees verder >>>

Slapend dienstverband

Slapend dienstverband

Een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is krijgt normaal gesproken geen salaris meer doorbetaald (behoudens het geval er een loonsanctie is opgelegd door het UWV). De werknemer heeft dan een zogenaamd “slapend dienstverband”. Hij krijgt geen loon meer doorbetaald en verricht daarnaast, omdat hij arbeidsongeschikt is, geen arbeid meer.

lees verder >>>

Ontslag in het geval van disfunctioneren

Ontslag in het geval van disfunctioneren

Als een werknemer disfunctioneert zal een werkgever doorgaans willen komen tot een beëindiging van het dienstverband. Maar kan een werkgever het dienstverband in een dergelijk geval zomaar beëindigen, en welke rechten en verplichtingen heeft een werknemer?

lees verder >>>

Is de werknemer arbeidsongeschikt of niet?

Is de werknemer arbeidsongeschikt of niet?

In de praktijk verschillen werkgever en werknemer veelvuldig van mening over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is of niet. De vraag is dan wie uiteindelijk beslist of (en op grond waarvan) een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is?

lees verder >>>

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Normaal gesproken moet een werkgever, wil hij een werknemer kunnen ontslaan, behalve ingeval de werknemer met een ontslag instemt, steeds langs het UWV of de kantonrechter om het voorgenomen ontslag preventief te laten toetsten. Indien er sprake is van een dringende reden kan de werkgever de arbeidsoverkomst per direct opzeggen zonder dat de rechter of het UWV daaraan te pas komen. Dit wordt in de praktijk ontslag op staande voet genoemd. Een ontslag op staande voet is echter slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk.

lees verder >>>

Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft ten aanzien van een aantal onderwerpen een advies- of soms zelfs een instemmingsrecht. Dit betreft belangrijke bevoegdheden waarmee de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit en daarmee het beleid binnen de onderneming. Hoe verloopt zo’n procedure op hoofdlijnen?

lees verder >>>