Coronadesk voor ondernemers

Gratis eerstelijns advies

Het coronavirus heeft een grote impact op ons dagelijks (sociale) leven en bedrijven ondervinden de economische gevolgen hiervan dagelijks. Zo hebben onder andere (onderwijs)instellingen, horecaondernemingen, kapsalons en schoonheidssalons hun deuren moeten sluiten, evenementen en congressen zijn geannuleerd. Andere bedrijven sluiten uit voorzorg of hebben te kampen met dalende omzetten. De economische impact is derhalve enorm.

Het coronavirus verandert daarnaast ook de wijze waarop werknemers hun werk uitoefenen. Thuiswerken is tegenwoordig de nieuwe norm. Deze nieuwe manier van werken levert echter ook weer vaak allerlei vragen op.

Om u te helpen hebben wij de veel gestelde vragen rondom het coronavirus en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet. Klik voor onze Q&A op  onderstaande button.

Direct contact opnemen met onze coronadesk

Staat uw vraag niet in het overzicht? Neem dan gerust contact met ons op. Met een speciale coronadesk bieden wij u in deze periode graag gratis een extra helpende hand.

Uw vragen zullen wij zover dit mogelijk is direct beantwoorden. Wanneer uw vraag wat meer tijd kost, dan ontvangt u in elk binnen 24 uur van ons een antwoord.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor werknemers wiens werkgevers wegens het coronavirus minder of geen uren krijgen van hun werkgever, heeft het kabinet op 17 maart 2020 een nieuwe regeling in het leven geroepen: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Deze maatregel dient als tegemoetkoming in de loonkosten, zodat het loon aan u als werknemer kan worden doorbetaald.

Wilt u meer informatie over de NOW-regeling of wilt u weten of u (of uw werkgever) aan de voorwaarden voor deze tegemoetkoming voldoet? Zie dan onze blog waarin de NOW-regeling is uitgewerkt.

Het is van belang om te weten dat de werkgever niet zomaar kan overgaan tot uitbetaling van minder loon. Het is aan de werkgever om al dan niet een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Op hem rust echter los daarvan steeds de verplichting om het loon, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, te blijven doorbetalen.

U kunt in dit geval aanspraak maken op een enkele dagen calamiteitenverlof (met een maximum van twee weken). In beginsel is dit verlof slechts van korte duur. Als u meer tijd nodig heeft, dan kunt u vakantiedagen opnemen of kan er gekozen worden voor onbetaald verlof. Het is verstandig in overleg te gaan met uw werkgever over een oplossing.

Er kunnen uiteraard ook afspraken gemaakt worden over de mogelijkheid om thuis te werken. Het uitgangspunt is echter dat de werkgever bepaalt waar u uw werkzaamheden dient te verrichten. Kortom: een onverkort recht op thuiswerken bestaat er niet.

Op grond van de wet kan uw werkgever, na overleg, uw toegewezen verlof intrekken en/of de data wijzigen. Dit mag enkel indien er sprake is van gewichtige redenen aan de zijde van de werkgever. Hierbij kan gedacht worden aan plotseling toegenomen drukte of noodzakelijke expertise van de werknemer (bijvoorbeeld in de zorg). De schade die u lijdt als gevolg van het wijzigen van uw vakantieperiode, dient door uw werkgever te worden vergoed.

Nee, uw werkgever mag u hiertoe niet verplichten. Wel kan uw werkgever u verzoeken vrije dagen op te nemen. De keuze blijft echter aan u.  Dit is slechts anders indien de werkgever op grond van de CAO een verplichte vakantie mag aanwijzen.

Tijdens ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hoe hoog de loondoorbetaling is, hangt af van de afspraken die u gemaakt heeft, of van de op uw arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO. Als minimum geldt een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het salaris (gemaximeerd tot het maximum dagloon). Ook indien u als werknemer in quarantaine bent geplaatst behoudt u uw recht op doorbetaling van het loon.

Een werkgever kan onder omstandigheden uw werktijden eenzijdig wijzigen. Daarvoor is wel vereist dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden en uw werkgever daartoe redelijk voorstel doet en uw belangen zich daartegen niet verzetten. In deze huidige situatie is het aannemelijk dat de zwaarwichtige redenen die een werkgever heeft tot het wijzigen van arbeidstijden prevaleert boven de individuele belangen van u als werknemer. U dient in beginsel dus mee te werken aan een redelijk voorstel van uw werkgever tot wijziging van de arbeidstijden.

Voor werkgevers wiens werknemers wegens het coronavirus minder of geen uren meer kunnen werken, heeft het kabinet op 17 maart 2020 een nieuwe regeling in het leven geroepen: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Deze maatregel dient als tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%, zodat het loon aan de werknemers kan worden doorbetaald.

Wilt u meer informatie over de NOW-regeling of wilt u weten of u aan de voorwaarden voor deze tegemoetkoming voldoet? Zie dan onze blog waarin de NOW-regeling is uitgewerkt.

Als werkgever dient u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet steeds zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. In de huidige situatie, waarin besmetting met het coronavirus op de loer ligt, is het van belang om extra goed te letten op de maatregelen (al dan niet officieel afgekondigd door het kabinet) die u als werkgever kunt treffen, zodat de kans op besmetting wordt beperkt. Zo is het aan te raden om uw werknemers – indien mogelijk – thuis te laten werken. Is het toch strikt noodzakelijk dat de werknemers op de werkvloer verschijnen, dan dient u als werkgever ervoor te zorgen dat optimale hygiëne gegarandeerd blijft en uw werknemers voldoende ruimte hebben om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen is het in ieder geval noodzaak om werknemers met ziektesymptomen de toegang tot de werkplek (tijdelijk) te ontzeggen, zodat zij geen anderen kunnen besmetten.

Nu het kabinet heeft afgekondigd dat men zo veel mogelijk thuis dient te werken, kan van u als werkgever verwacht worden dat u hiermee instemt. U dient uw werknemers dan ook zo veel mogelijk in de gelegenheid te stellen om thuis te werken.

Ook voor thuiswerken geldt in beginsel dat de inrichting van de werkplek dient te voldoen aan de voorschriften van de Arbowetgeving. Nu het thuiswerken i.v.m. het coronavirus (vooralsnog) een tijdelijke maatregel is, wordt in het algemeen wel aangenomen dat er verlichte regels gelden, en zal niet van u verwacht kunnen worden dat u voor alle werknemers voor een volledig uitgeruste thuiswerkplek zorgt. Toch blijft op u de verplichting rusten om te zorgen dat de werknemers in een gezonde werkomgeving hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hieronder kan ook worden begrepen een ergonomisch ingerichte werkplek. U doet er goed aan om bij uw werknemers te informeren of zij al dan niet de beschikking hebben over een deugdelijke thuiswerkplek, en bij gebrek daaraan hen hierin te ondersteunen.

Voor werknemers die een reiskostenvergoeding ontvangen is het in verband met de belasting van belang om de vaste onbelaste reiskostenvergoeding na zes weken thuiswerken stop te zetten om het risico op naheffing te voorkomen.

Ook is het goed om aan uw werknemers aan te geven dat het thuiswerken geschied vanwege het coronavirus en dat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden voor de toekomst.

Naarmate de (financiële) gevolgen van het coronavirus langer duren, kan voor u als werkgever een situatie ontstaan waarin enkel het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten, of een beroep op tijdelijke financiële steun niet meer voldoende is. Voor sommigen zal een scenario van reorganisatie of herstructurering onontkoombaar zijn. Hierbij is het van groot belang dat u dit zorgvuldig voorbereidt. Het maken van een duidelijke tijdsplanning, het onderzoeken van herplaatsingsmogelijkheden en het berekenen van de financiële gevolgen zijn hiervan een wezenlijk onderdeel. Ook kan het zijn dat u de personeelsvergadering, de ondernemingsraad of de ondernemingsraad een adviesrecht heeft. Het is raadzaam om u als werkgever al in een vroeg stadium te laten adviseren zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Indien u als werkgever tenminste tenminste 20% omzetverlies verwacht (vanaf 1 maart 2020) als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, kunt u (indien u aan de overige voorwaarden voldoet) een beroep doen op NOW-regeling. U kunt dan in ieder geval voor drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten voor uw personeel ontvangen. De hoogte van deze tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Voorwaarde is dat dat u géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 

De subsidieverlening kan worden geweigerd indien: 

- niet of in onvoldoende mate te verwachten is dat uw omzetdaling ten minste 20% zal zijn;

- het rekeningnummer dat bij de aanvraag is opgegeven niet correspondeert met het in de aanvraag opgegeven loonheffingennummer en de daaraan verbonden rekeninggegevens;

- geen loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie (art. 33 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) over de aangiftetijdvakken (art. 10 lid 2 t/m 4). 

- uw aanvraag anderszins niet voldoet aan de in de NOW-regeling gestelde eisen.

Dit is afhankelijk van de terugval in omzet, maar is in ieder geval gemaximeerd op 90% van de loonsom. Enkele voorbeelden:

  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom. 

Op basis van de aanvraag wordt in ieder geval een voorschot verstrekt door het UWV van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal dan worden vastgesteld wat de daadwerkelijke daling in de omzet is geweest. 

De hoogte van de subsidie kan worden samengevat in de formule A x B x 3 x 1,3 x 0,9:

A = Het verwachte percentage omzetdaling (%)

B = de totale loonsom van de werknemers (aangiftetijdvak januari 2020)

3 = maart, april, mei

1,3 = forfaitaire opslag (i.v.m. werkgeverslasten)

0,9 = de maximale tegemoetkoming van de loonsom

Ja, ongeacht of u in aanmerking komt voor tegemoetkoming op grond van de NOW (en de hoogte daarvan), dient u het loon van uw werknemers 100% door te betalen. Het deel dat niet gecompenseerd wordt door het UWV, komt voor uw eigen rekening. 

Ja, naast het reguliere loon biedt de NOW ook voor de aanvullende lasten en kosten compensatie. Let op dat het ten aanzien van de vakantiebijslag enkel gaat om compensatie voor de maandelijkse opbouw van deze bijslag, en niet voor de uitbetaling daarvan. Het is dus niet zo dat de jaarlijkse vakantiegeld-uitkering (bijvoorbeeld in mei) nu geheel door het UWV wordt gecompenseerd. Slechts de vakantiebijslag over de te compenseren maanden wordt (gedeeltelijk) vergoed. Voor de overige werkgeverslasten (werkgevers- en pensioenpremies) wordt een vaste, forfaitaire opslag berekend (in plaats van de individuele lasten per werkgever te berekenen). 

Ja, dat is mogelijk. Ook de loonkosten voor werknemers met een oproepcontract (of andere werknemers voor wie geen loondoorbetalingsverplichting bestaat), komen op grond van de NOW-regeling voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt tevens voor uitzendkrachten. In dat geval dient de aanvraag te worden ingediend door het uitzendbureau. 

Nee, de WW-rechten van uw werknemers blijven onaangetast indien u gebruik maakt van de NOW-regeling. 

Nee, de WW-rechten van uw werknemers blijven onaangetast indien u gebruik maakt van de NOW-regeling. 

De aanvraag kan worden ingediend bij het UWV vanaf maandag 6 april 2020. De regeling wordt opengesteld tot en met 31 mei 2020. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken het voorschot te betalen.

U dient uw omzetdaling op te geven over een aaneengesloten meetperiode van drie maanden. Als werkgever kunt u zelf kiezen of u kiest voor de periode die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020, waarbij het altijd moet gaan om een aaneensluitende periode van drie maanden. Ongeacht voor welke periode u kiest, zal de tegemoetkoming vanuit de overheid betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020. De omzet van de drie gekozen maanden zal worden vergeleken met de referentieperiode, welke is gesteld op de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier. 

De NOW-regeling is ingevoerd om werkgelegenheidsverlies te voorkomen, door te voorzien in een tegemoetkoming in de loonkosten die u maakt. Van u wordt dus verwacht dat u gedurende de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet wegens bedrijfseconomische redenen. 

 

Dient u toch een ontslagaanvraag in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt dan verhoogd met 50%. Het loon van de ontslagen werknemers + de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. 

 

Dit heeft tot gevolg dat de werkgever het loon van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd in de meeste gevallen wel heeft betaald (i.v.m. de opzegtermijnen en de duur van de ontslagprocedure), maar dat het loon van deze werknemers vermeerderd met 50% in mindering wordt gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. 

Indien u al een ontslagaanvraag hebt ingediend, geldt dat u de gelegenheid krijgt om deze aanvraag binnen vijf werkdagen in te trekken. 

Indien u een aanvraag hebt gedaan voor werktijdverkorting vóór 17 maart jl., en hierop heeft het UWV nog niet beslist, dan wordt uw aanvraag aangemerkt als een aanvraag voor de nieuwe NOW-regeling. U krijgt dan vier weken de tijd om uw aanvraag volgens de voorwaarden van de NOW aan te vullen. 

Indien u als ondernemer in financiële problemen komt als gevolg van de coronacrisis, kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning. De “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers” (Tozo) staat open voor zelfstandige ondernemers, die in ieder geval voldoen aan het criterium dat zij 1.225 uren per jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Op basis van deze regeling biedt de gemeente maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. De hoogte van het bedrag hangt af van uw gezinssituatie. Naast de inkomensondersteuning kan er een lening voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.517 worden aangevraagd. De aanvraag voor deze overbruggingsregeling dient u in te dienen bij uw eigen gemeente.

Indien u als ondernemer directe schade ondervindt van de maatregelen, kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor de noodmaatregel “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren” (TOGS). Het kabinet stelt een eenmalige uitkering van € 4.000,- ter beschikking om onder andere de vaste lasten te kunnen betalen. Dit geldt in ieder geval voor de horeca, reisbranche, haar- en verzorgingssector, sport en recreatieclubs, culturele instellingen, rijschoolhouders en casino’s. Op 28 maart jl. is bevestigd dat ook de detailhandel een beroep kan doen op de TOGS maatregel. Om in aanmerking te komen voor deze maatregel dient uw bedrijf voorts in ieder geval een fysieke inrichting buitenshuis te hebben.

Voor een aantal sectoren heeft de overheid besloten dat de deuren moeten sluiten. Voor andere sectoren geldt dat zij niet hoeven te sluiten, maar wel een strikt deurbeleid dienen te voeren. De 1,5 meter afstand dient te allen tijde gewaarborgd te worden, alsmede de verschillende hygiënemaatregelen. Indien u als bedrijf de instructies van de overheid niet opvolgt kan er gehandhaafd worden. Gemeenten hebben specifieke bevoegdheden hiertoe, waaronder het opleggen van boetes of het afsluiten van bepaalde gebieden of winkels.

De overheid heeft inmiddels in samenwerking met werkgeversorganisaties en brancheverenigingen richtlijnen opgesteld voor alle geopende winkels. In het “Protocol Verantwoord Winkelen” staan bepalingen die zowel u als ondernemer als uw klanten in acht dienen te nemen. In aanvulling op de bepalingen kunnen specifieke branches een eigen deurbeleid hanteren.

Van overmacht is sprake indien er een feitelijke verhindering c.q. onmogelijkheid bestaat om een bepaalde afspraak na te komen, terwijl u dit niet kan worden toegerekend. Bijvoorbeeld indien u een bijeenkomst zou organiseren die op last van de overheid geen doorgang kan vinden. Van overmacht kan enkel worden gesproken indien het feitelijk onmogelijk is om de prestatie te leveren en dus niet indien u uw verplichtingen wel nog kán nakomen, maar dit toch liever niet meer wil door het coronavirus. In het algemeen wordt een beroep op overmacht niet snel gehonoreerd.

Vaak zijn er in overeenkomsten bepaalde overmachtsclausules opgenomen. Het is raadzaam om allereerst de overeenkomst te raadplegen alvorens te bezien of u een beroep kunt doen op een wettelijke bepaling.

Indien een beroep op overmacht niet mogelijk is, kunt u, afhankelijk van de situatie, een beroep doen op onvoorziene omstandigheden. Van onvoorziene omstandigheden is sprake indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die niet zijn geregeld in de overeenkomst. Van belang hierbij is dan ook of u en uw wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst al dan niet rekening hebben gehouden met de coronacrisis of een vergelijkbare situatie, bijvoorbeeld in een overmachtsclausule. Hierbij is het niet van belang of u de coronacrisis in het algemeen kon voorzien, maar of u hiermee specifiek rekening heeft gehouden.

Aangenomen wordt voorts dat op partijen een heronderhandelingsplicht kan rusten in het geval dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen. U doet er ten tijde van deze uitzonderlijke situatie dus goed aan om allereerst te proberen met de wederpartij in heronderhandeling te treden. Mocht de wederpartij daartoe niet bereid zijn, of komt u er uiteindelijk niet uit, dan kan de genoemde regeling voor onvoorziene omstandigheden soelaas bieden: de rechter kan op grond van dit artikel overgaan tot ontbinding of wijziging van de overeenkomst.

Uitgangspunt is dat u gebonden bent aan de huurovereenkomst zoals die is gesloten met uw verhuurder. Zowel u als de verhuurder dienen de gemaakte afspraken na te komen: zo ook de betalingsverplichting. Op dit uitgangspunt zijn mogelijkerwijs uitzonderingen. Dit kan echter nog niet met zekerheid worden gesteld, nu er nog geen rechterlijke uitspraken zijn over situaties die vergelijkbaar zijn met de huidige coronacrisis. De heersende gedachte is dat het niet kunnen betalen van een geldsom (i.c. de huur) in beginsel in ieder geval geen beroep op overmacht rechtvaardigt. Er gaan thans echter wel wat geluiden op die betogen dat dit nu mogelijkerwijs anders is gelet op het uitzonderlijke karakter van het coronavirus en de gevolgen daarvan.

Op grond van de regeling voor onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW kunt u de rechter vragen een overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De rechter kan dat doen wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat het ongewijzigd in stand laten van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is ten aanzien van de desbetreffende partij. Betoogd zou kunnen worden dat dit in het geval van de huidige coronacrisis het geval is. 

Het zou eventueel mogelijk kunnen zijn om te betogen dat er, indien een onderneming dient te sluiten op last van de gemeente, sprake is van een “gebrek” aan het gehuurde. Het pand kan dan immers niet meer het genot verschaffen dat de huurder op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Op grond van de wet kan de huurder in een dergelijk geval onder omstandigheden een beroep doen op een dergelijk “gebrek” door het vragen van huurprijsvermindering. Voorwaarde is wel dat het gebrek niet volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de huurder komt. Over de vraag of dit laatste al dan niet het geval is kan gediscussieerd worden.

Omdat veel nog onduidelijk is, is het raadzaam om in eerste instantie met de verhuurder in onderhandeling te gaan over de betaling van de huurprijs en eventuele andere voorwaarden. Gedacht kan worden aan uitstel van betaling, het treffen van een betalingsregeling of tijdelijke (onder)verhuur aan derden. Komt u er niet uit, dan kan het raadzaam zijn een advocaat te raadplegen.

Ja, het kabinet heeft een aantal belastingmaatregelen afgekondigd, waarvan de belangrijkste zijn:

  • De mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Er wordt dan automatisch 3 maanden uitstel verleend. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan langer uitstel verleend worden;
  • De mogelijkheid om de voorlopige aanslag 2020 (inzake inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) te wijzigen wanneer ondernemers een lagere winst verwachten;
  • De invorderings- en belastingrente worden (tijdelijk) verlaagd. Dit gaat automatisch.

Artikelen over het coronavirus

Gronden voor huurprijsvermindering van bedrijfsruimte i.v.m. coronacrisis

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op alle ondernemers, is een feit dat buiten kijf staat. Hoe groot de impact precies is, hangt af van vele verschillende omstandigheden. De coronamaatregelen kunnen er voor sommige ondernemers voor zorgen dat het hun bedrijfsvoering wordt bemoeilijkt. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is dat de omzet terugloopt en dat het lastig wordt om vaste lasten (zoals bijvoorbeeld de huur) te kunnen blijven betalen.

Lees meer

Interne bestuurdersaansprakelijkheid (deel ll)

Juist in tijden van economische onzekerheid is het voor bestuurders van een onderneming van belang om zich bewust te zijn van het door hen gevoerde beleid. Elke bestuurder draagt tenslotte de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken in de onderneming. In onze blogserie worden drie mogelijke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid besproken. In dit deel leest u meer over de interne bestuurdersaansprakelijkheid.

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een (dreigend) faillissement

De langetermijngevolgen van de coronacrisis zullen zich naar verwachting nog geruime tijd doen gevoelen. Uiteraard kunnen en zullen veel ondernemers hierop inspelen en tijdig maatregelen treffen, zoals een reorganisatie. Maar wat als dat niet lukt en de continuïteit van de onderneming écht in het gedrang komt?

Lees meer

De aanneemovereenkomst tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis komen op alle vlakken in de samenleving tot uitdrukking. Niet alleen zijn winkels, horeca, sportgelegenheden en kantoren gesloten: ook de bouw ligt op veel plaatsen stil. De juridische vraag die dan rijst is: voor wiens rekening en risico komt de vertraging? En welke rechten en verplichtingen hebben de opdrachtgever en aannemer jegens elkaar?

Lees meer

NOW: samengevat

Kort en bondig: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud in kaart gebracht in een eenvoudig schema.

Lees meer

Uw contracten: overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Een belangrijke vraag die bij veel ondernemers leeft, is hoe zij uitvoering dienen te geven aan bepaalde contracten. Tijdens de coronacrisis zijn de omstandigheden immers zodanig gewijzigd dat het nakomen van bepaalde verplichtingen wellicht een stuk lastiger wordt en daarvoor bovendien de financiële middelen ontbreken. In deze blog lichten wij de juridische complicaties en mogelijkheden nader aan u toe.

Lees meer

Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Met de komst van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is het niet langer mogelijk werktijdverkorting aan te vragen. Deze optie is per 17 maart ingetrokken. In dit blog gaan we nader in op deze nieuwe noodmaatregel en de overige arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen?

De gevolgen van het coronavirus doen zich (helaas) al overal voelen. Door liquiditeitsproblemen ontstaan situaties waarin een huurder de huur niet langer kan betalen. Wat kunt u als huurder of verhuurder doen in een dergelijke situatie?

Lees meer

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Het coronavirus is inmiddels overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om een verdere en snelle verspreiding tegen te gaan, hebben nu al vergaande gevolgen voor de economie. Maar wat als het coronavirus uzelf raakt. Wat zijn de mogelijkheden en hoe gaat u hier als werkgever mee om? De belangrijkste aandachtspunten hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees meer

Het coronavirus. Let op je rechten en plichten als werknemer

Het coronavirus is inmiddels (helaas) overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de verdere (snelle) verspreiding tegen te gaan hebben verregaande gevolgen voor de economie. Wat voor een gevolgen kan dit hebben voor werknemers?

Lees meer
Bekijk alle artikelen