Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Wanneer het economisch slechter gaat of wanneer u als werkgever een bepaalde automatiseringsslag maakt komt het nogal eens voor dat een of meer arbeidsplaatsen komen te vervallen en dat u om die reden afscheid wenst te nemen van een of meer werknemers. U kunt echter niet vrijelijk bepalen met welke werknemer u het dienstverband beëindigd. Bij de bepaling van de ontslagvolgorde zal er afgespiegeld moeten worden. 

Indien u met de werknemer geen overeenstemming bereikt over de beëindiging van het dienstverband, dan dient u het UWV-toestemming te vragen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen. In die procedure zal u aannemelijk moeten maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden (hetgeen in de praktijk doorgaans altijd wel aannemelijk gemaakt kan worden), dat de juiste werknemer voor ontslag is voorgedragen en dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. 

In de UWV-procedure geldt, zoals gezegd, dat het u niet vrijstaat te kiezen welke werknemer u wenst te ontslaan. Per groep uitwisselbare functies (d.w.z. functies die ongeveer gelijk zijn) waarvan een inkrimp plaatsvindt zal namelijk bekeken moet worden welke werknemer voor ontslag wordt voorgedragen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de leeftijdsverdeling tussen de verschillende leeftijdscohorten en de anciënniteit (het zogenaamde afspiegelingsbeginsel). In de praktijk is de toepassing van het afspiegelingsbeginsel niet altijd even gemakkelijk. Het is verstandig, voor de start van de UWV-procedure, maar ook voordat er een mededeling wordt gedaan aan de werknemer eerst te controleren of u de juiste werknemer voor ontslag heeft voorgedragen. Soms kan hier overigens nog wat mee“geschoven” worden met enige creativiteit. Dit om problemen achteraf, en eventueel al gevolg daarvan verstoorde arbeidsrelaties, te voorkomen. Ook zal u aannemelijk moeten maken dat de werknemer niet herplaatst kan worden. Als er passende vacatures zijn, dan kan van herplaatsing wel sprake zijn. 

Als u voornemens bent het dienstverband met een werknemer te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen dan doet u er verstandig aan u eerst te laten adviseren door een advocaat. uw advocaten kan u daarbij bijstaan en met u beoordelen welke werknemer(s) voor ontslag voorgedragen dient te worden. Nadat dat duidelijk is, is het overigens ook verstandig om een pro forma ontslagaanvraag voor deze werknemer in te dienen voordat u deze werknemer informeert over het voorgenomen ontslag. Het een en ander om te voorkomen dat de werknemer door een ziekmelding een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen frustreert. Als een werknemer zich namelijk ziek meldt voordat u de aanvraag bij het UWV heeft gedaan, geldt dat u hem of haar niet meer kunt ontslaan via het UWV zolang hij of zij ziek blijft (vanwege het opzegverbod tijdens ziekte). 

kosteloos wijzer maken

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu