Ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzuim

Arbeidsongeschiktheid & verzuim

Ziekte en arbeidsongeschiktheid komen (helaas) in alle bedrijven en sectoren voor. Indien u als werkgever te maken krijgt met ziekte van uw werknemer(s), dan komt er veel op u af. Enerzijds dient u de medewerker alle ruimte te geven voor zijn of haar herstel, anderzijds word van u verwacht dat u de medewerker faciliteert in zijn of haar re-integratieproces.

Het is van belang om de begrippen “ziek” en “arbeidsongeschikt” goed uit elkaar te halen: een werknemer die ziek is, is immers niet altijd arbeidsongeschikt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een gebroken been, is iemand “ziek”, maar niet arbeidsongeschikt indien hij in staat is om zijn werkzaamheden (bijvoorbeeld kantoorwerkzaamheden) alsnog uit te voeren. Bij arbeidsrechtelijke geschillen wordt dus altijd uitgegaan van het begrip “arbeidsongeschikt”; hierbij is de werknemer als gevolg van ziekte niet in staat om de bedongen arbeid uit te voeren.

Het kan voorkomen dat een werknemer verzuimt op het werk te verschijnen vanwege arbeidsongeschiktheid. U bent als werkgever dan op grond van artikel 7:629 BW verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen.

Is er sprake van een geschil met uw werknemer over zijn of haar arbeidsongeschiktheid of verzuim? Of hebt u algemeen juridisch advies nodig over hoe om te gaan met arbeidsongeschikte werknemers? Wij helpen u graag verder. Neem voor advies vrijblijvend contact met ons op.

Kosteloos wijzer worden
met uw advocaten?

Wij maken graag tijd om uw zaak vrijblijvend te bespreken.


Maak vrijblijvend een afspraak

Bel ons nu