Gebrekkige website. Wat nu?

12 mei 2019 | nieuws

In de 21eeuw heeft iedere onderneming een goed functionerende website nodig. Dat geldt zeker in de detailhandel waar steeds meer goederen online worden verhandeld. Doorgaans zal een ondernemer daarom zijn website door een professionele partij laten bouwen. Dat is echter, zo blijkt helaas in de praktijk, geen garantie voor een goed functionerende website. Wat te doen als uw website niet voldoet?

 

Niet tijdig opleveren

Een van de problemen die vaak voorkomt bij het bouwen van een website, zeker wanneer er ook een webshop wordt gerealiseerd, is dat het bouwen ervan langer duurt dan verwacht / afgesproken. Als het voor u van belang is dat de te realiseren website op een bepaald moment af is, is het verstandig in de opdracht een uiterste (fatale) datum op te nemen waarop de website gereed dient te zijn. Als die termijn dan niet gehaald wordt dan kan dat onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de websitebouwer. Is er geen uiterste termijn opgenomen dan geldt dat de website binnen een redelijke termijn gereed zal moeten zijn. Hoelang die termijn is hangt af van de omstandigheden van het geval. Als binnen die redelijke termijn de website niet gereed is kunt u de websitebouwer een laatste termijn stellen om alsnog de website af te ronden. Doet de websitebouwer dat niet dan zal hij onder omstandigheden schadeplichtig zijn en kunt u de overeenkomst ontbinden

 

Website functioneert niet goed

Indien de website gereed is, maar er zijn problemen met het functioneren daarvan, dan doet u er verstandig aan de websitebouwer aan te schrijven en hem alle problemen (zo gedetailleerd mogelijk) kenbaar te maken. In dit schrijven dient u de websitebouwer ook een redelijke termijn te stellen om de problemen te herstellen. Doet de websitebouwer dat niet (of niet deugdelijk) dan kan deze onder omstandigheden schadeplichtig zijn en kan u de overeenkomst mogelijkerwijs ontbinden.

 

Gebrekkig of niet?

In de praktijk komt het (helaas) echter vaak voor dat bepaalde problemen door de websitebouwer niet erkend worden of toegeschreven worden aan gebruikersfouten. Het een en ander met als gevolg dat partijen in een eindeloze discussie verzanden. Als er ook maar enige twijfel bestaat over de vraag of de website gebrekkig is doet u er verstandig aan een deskundige in te schakelen (bijvoorbeeld een andere websitebouwer) die de website onderzoekt en rapporteert. Nog beter is echter de rechtbank te vragen een onafhankelijke deskundige te benoemen die het onderzoek doet. Het voordeel hiervan is dat een dergelijke rapportage in een procedure – mocht het zo ver komen – door de rechter doorgaans wordt gevolgd omdat het een rapport van een onafhankelijke deskundige is. 

 

Algemene voorwaarden

Het is van belang om te bekijken welke afspraken u met de websitebouwer heeft gemaakt. Vaak zal het zo zijn dat de websitebouwer ergens in de offerte/ opdrachtbevestiging heeft opgenomen dat de ICT-office voorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover deze voorwaarden rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard,  zijn ze in elk geval van toepassing, maar dat is in de praktijk lang niet altijd het geval. In dat laatste geval kunnen deze onder omstandigheden niet van toepassing zijn. 

Daarbij heeft u belang daar de ICT-office voorwaarden een aantal bepalingen bevatten die negatief voor u kunnen uitpakken, namelijk:

• voor geschillen wordt in deze voorwaarden arbitrage overeengekomen. Ofschoon hier ook voordelen aan verbonden zijn (vanwege de specifieke deskundigheid van de arbiters) geldt dat u de kosten van de arbitrage moet betalen wanneer u de procedure start. In vergelijking met de kosten voor een rechtbank procedure lopen deze kosten al snel op;

• de aansprakelijkheid van de websitebouwer is in beginsel beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief BTW;

• de aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst) is uitgesloten.

Overigens kan een websitebouwer niet altijd een beroep doen op deze bepalingen. Het loont zich dus hier kritisch naar te kijken. 

 

Wij kunnen u in ieder geval wijzer maken

Bovenstaande informatie betreft enkele aandachtspunten in verband met geschillen met betrekking tot een website. Iedere situatie is echter uniek. Wij nemen daarom graag de tijd om kennis te maken met u en uw zaak tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij ingaan op de specifieke details van uw casus en kunnen wij u vaak al een eerste advies op maat geven. Pas als u en wij een klik ervaren en wij daadwerkelijk iets voor u kunnen betekenen, maken we desgewenst verdere afspraken. Neem dan ook gerust contact met ons op. De koffie staat voor u klaar. 

Meer weten?

Op deze pagina leest u het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van één van onze specialisaties. Uiteraard is iedere casus uniek en geven algemene artikelen vaak geen specifiek antwoord op uw vraag. Wij begrijpen dat maar al te goed. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op en leg uw vraag aan ons voor. 

maak vrijblijvend een afspraak

Leg uw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij u in de gelegenheid om uw prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

12 mei 2019 | nieuws

Gebrekkige website. Wat nu?

In de 21e eeuw heeft iedere onderneming een goed functionerende website nodig. Dat geldt zeker in de detailhandel waar steeds meer goederen online worden verhandeld. Doorgaans zal een ondernemer daarom zijn website door een professionele partij laten bouwen. Dat is echter, zo blijkt helaas in de praktijk, geen garantie voor een goed functionerende website. Wat te doen als uw website niet voldoet?

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu